جستجو

آب و برق

تعداد مشترکان آب

میزان فروش آب (مترمکعب)

میزان تولید برق (مگاوات ساعت)

میزان فروش انرژی (مگاوات ساعت) به تفکیک نوع تعرفه

تعداد مشترکان آب به تفکیک کاربری

میزان فروش آب به تفکیک کاربری

تعداد مشترکان برق به تفکیک کاربری