جستجو

آب و هوا

درجه حرارت هوا بر حسب درجه سانتیگراد (بخش شمالی) سال ۱۳۹۷

رطوبت نسبی هوا برحسب درصد (بخش شمالی)

درجه حرارت هوا بر حسب درجه سانتیگراد (بخش جنوبی) سال ۱۳۹۷

رطوبت نسبی هوا برحسب درصد (بخش جنوبی)

جمع بارندگی ماهانه (میلیمتر)سال 1397

میزان بارندگی (میلیمتر)

وضعیت روزهای سال