جستجو

آموزش

دانش آموزان روزانه در شهر اهواز

دانش آموزان به تفکیک جنسیت در سال 1397

مراکز آموزشی آموزش و پرورش در شهر اهواز

پرسنل رسمی و پیمانی بر اساس مدرک تحصیلی

دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی

دانش آموزان به تفکیک جنسیت

تعداد کلاس در مدارس دولتی شهر اهواز

سوادآموزان بزرگسال کلیه دوره های نهضت سواد آموزی به تفکیک گروه سنی

سواد آموزان نهضت سوادآموزی بر حسب جنس

سواد آموزان نهضت سوادآموزی بر حسب جنس1397

آموزش دیدگان آموزشگاه های آزاد و مراکز ثابت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای