جستجو

حمل و نقل

تعداد مسافر ورودی و خروجی از ایستگاه های راه آهن جنوب

مواد کشاورزی بارگیری شده و تخلیه شده در ایستگاه راه آهن (تن)

تعداد مسافر جابه جا شده برون استانی توسط اتوبوس، مینی بوس، سواری

متوسط روزانه مسافر خروجی از پایانه های شهرداری اهواز

تعداد پرواز ورودی و خروجی پرواز های داخلی

مواد نفتی بارگیری شده و تخلیه شده در ایستگاه راه آهن (تن)

مواد صنعتی بارگیری شده و تخلیه شده در ایستگاه راه آهن (تن)

تعداد مسافر جابه جا شده درون استانی توسط اتوبوس، مینی بوس، سواری

متوسط روزانه سرویس خروجی از پایانه های شهر اهواز

تعداد مسافر ورودی و خروجی پرواز های داخلی