جستجو

فرهنگ

تعداد کتابخانه های شهر اهواز

شمارگان کتاب های منتشرشده

تعدادكتاب امانت داده شده به ازا هرصدنفرازكل جمعيت

اعضای فعال کتابخانه های عمومی شهرستان اهواز

تعداد زائران به تفکیک نوع سفر