جستجو

نفت و گاز

ایستگاه های CNG و پمپ بنزین در شهر اهواز

میزان مصرف گاز توسط مشترکان (هزار متر مکعب)

میانگین مصرف روزانه بنزین و نفتگاز (لیتر) سال 1397

میزان مصرف گاز توسط مشترکان (هزار متر مکعب) سال 1397