جستجو

کشاورزی

متوسط هزینه تولید محصولات کشاورزی در یک هکتار

آمار تولید محصولات کشاورزی (هزارتن)

میزان صید در استان خوزستان

تعداد دام کشتار شده (راس)

میزان سطح زیرکشت و سطح قابل برداشت (هکتار)

تولیدات محصولات دامی شهرستان اهواز

مقدار گوشت ماهی تولید شده بر حسب نوع ماهی (تن)

میزان تولید آبزیان پرورشی (تن)

وزن دام کشتار شده (تن)